Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Det är många som ringer oss

Vi prioriterar att besluta om medlemskap och betala ut ersättning. Därför har vi begränsat telefontiderna till våra handläggare till 9-11. Läs våra frågor och svar om a-kassa och corona och om regeringens förslag till nya regler

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Försäkringen innehåller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning. Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler.

Försäkringen gäller alla som arbetar i Sverige, men för att kunna få ersättning från oss behöver du uppfylla vissa villkor.

9 § ALF

Du måste uppfylla grundvillkoret

Grundvillkoret innebär att du ska kunna och vilja ta ett arbete

Det innebär att du måsta vara:

- arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 

- anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och 

- även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

12 § ALF

Du måste uppfylla ett arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har du som under en ramtid av tolv månader före arbetslösheten

- haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller 

- haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader. 

6 § ALF

Bara medlemmar kan få ersättning från oss

Du kan bara få ersättning från oss om du är medlem

Förutom att du måste uppfylla grundvillkoret och ett arbetsvillkor måste du vara medlem för att kunna få ersättning från oss.

Du som har varit medlem mindre än 12 månader har möjlighet att få ersättning enligt grundförsäkringen. 

Grundförsäkringen kan tidigast betalas ut från den dag du fyller 20 år.

7-8 § ALF

Medlemsvillkor kan ge bättre ersättning

För att kunna ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du också ha varit medlem i ett år.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du ha uppfyllt arbetsvillkoret efter att du senast blev medlem i a-kassan.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt under medlemstiden får du tillgodoräkna dig medlemstid i en annan a-kassa om medlemskapen är sammanhängande.

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förkortas ALF.

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du kan läsa lagen i sin helhet på Sveriges riksdags webbplats och på webbplatsen för vår tillsynsmyndighet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

www.riksdagen.se

www.iaf.se

Broschyr om försäkringen

Läs Sveriges a-kassors informationsmaterial om arbetslöshetsförsäkringen.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen (pdf)