Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

För dig som är kulturarbetare

Inom kulturområdet finns det en stor mängd olika yrkesroller och anställningsformer. Din yrkesroll och arbetets karaktär har betydelse för hur vi räknar tiden för ditt arbetsvillkor och hur du ska fylla i din arbetade tid på dina tidrapporter.

Oavsett vilken roll du har ser vi dig oftast som heltidsanställd. Det betyder att du inte är arbetslös i försäkringens mening under tiden som du är bunden av ett kontrakt. 

Arbetsvillkor med konstnärligt arbete

Tid som du får betalt för räknas alltid som arbete och kan därför ingå i ett arbetsvillkor.

Om du enligt ditt avtal har betald förberedelse- och repetitionstid kommer vi att räkna med den när vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor även om förberedelse- och repetitionstiden inte finns med på arbetsgivarintyget.

Om du inte har betald förberedelse- och repetitionstid räknas det inte som arbete och kan inte ingå i ett arbetsvillkor.

Så här tidrapporterar du 

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter. Det innebär att du också ska redovisa förberedelse- och repetitionstid som arbete. 

Under förberedelse- och repetitionstid har du inte rätt till ersättning från a-kassan. Det gäller även om du inte får betalt för den tiden. Din yrkesroll, arbetets karaktär och ditt kontrakt styr hur du ska fylla i dina tidrapporter.

För att vi ska kunna hjälpa dig att göra rätt med tidrapporteringen är det viktigt att du skickar in en kopia på ditt anställningsavtal eller kontrakt så fort som möjligt.

Tillfälligt konstnärligt arbete

Om du får lön för tillfälligt konstnärligt arbete ska du räkna om lönen till timmar. För att få fram antal arbetade timmar dividerar du bruttolönen med schablonbeloppet som är 180 kronor. Fyll i timmarna på tidrapporten och avrunda till närmsta hel eller halv timme.

Ett tillfälligt konstnärligt arbete ska alltid redovisas med minst 8 timmar och max 40 timmar per vecka. Om den framräknade arbetade tiden till exempel blir 45 timmar redovisar du 40 timmar i veckan du utförde arbetet och resterande 5 timmar efterföljande vecka. 

Du redovisar varje tillfälligt konstnärligt arbete i som längst 4 veckor, det vill säga i veckan du utförde arbetet och de tre efterföljande veckorna.

Under förberedelsetid har du inte rätt till ersättning och behöver inte skicka in några tidrapporter.

Schablonbeloppet fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och räknas upp en gång per år. Under perioden 1 april till och med 31 december 2018 var schablonbeloppet 176 kronor. Från och med den 1 januari 2019 är schablonbeloppet 180 kronor.

Ljudboksinläsare

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter. 

För att få fram den totala arbetstiden för en färdiginläst ljudbok, det vill säga förberedelsetid, inläsning och efterarbete, multiplicerar du arbetstiden på arbetsgivarintyget med 4.

Talboksinläsare

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter. 

Studiotid
För att få fram den totala arbetstiden för en talbok inläst i studio, det vill säga inklusive förberedelsetid, multiplicerar du arbetstiden på arbetsgivarintyget med 1,25.

Bandtid
För att få fram den totala arbetstiden för en talbok inläst på ljudband, det vill säga förberedelsetid, inläsning och efterarbete, multiplicerar du arbetstiden på arbetsgivarintyget med 2.

Regissör, scenograf eller koreograf inom scenområdet

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter, även förberedelsetiden.

Om du arbetar med regi, koreografi och scenografi räknas förberedelsetiden bakåt i tiden från första repetitionsdag.

Regissör

För pjäs över 1,5 timme = 8 veckor 
För pjäs upp till 1,5 timme = 6 veckor 
För pjäs upp till 45 minuter = 4 veckor 
För pjäs under 30 minuter = enligt individuellt kontrakt.

Koreograf

För dansverk över 45 minuter = 4 veckor 
För dansverk upp till 45 minuter = 3 veckor 
För dansverk upp till 20 minuter = 2 veckor 
För dansverk under 10 minuter = enligt individuellt kontrakt.

Scenograf

För enbart scenografi = 4 veckor 

Kostymdesigner och kombinerad scenograf/kostymdesigner inom scenområdet

Du ska redovisa all arbetad tid på dina tidrapporter, även förberedelsetiden.

Om du arbetar som kostymdesigner eller kombinerad scenograf och kostymdesigner ska du räkna förberedelsetiden bakåt i tiden från det datum som enligt kontraktet är sista dag för leverans av skisser.

Scenograf och kostymdesigner

För mer än 25 kostymer = 8 veckor 
För upp till 25 kostymer = 7 veckor 
För upp till 10 kostymer = 6 veckor

Kostymdesigner

För mer än 25 kostymer = 5 veckor 
För upp till 25 kostymer = 4 veckor 
För upp till 10 kostymer = 3 veckor

Om du arbetar som kostymdesigner eller scenograf kan förberedelsetiden räknas bakåt i tiden från det datum som enligt anställningsavtal eller kontrakt är sista dag för leverans av skisser.

Bunden av kontrakt

När du omfattas av ett kontrakt eller avtal kan du som regel inte få a-kassa, eftersom du inte är arbetslös enligt försäkringens mening. Det gäller oavsett om du faktiskt arbetar eller får lön under denna period.

För att vi ska kunna avgöra om du anses bunden av ditt kontrakt eller inte, är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in en kopia av kontraktet. 

Uppdragstagare och egenanställda

Om du tar uppdrag och fakturerar genom egenanställningsföretag utreder vi om du ska ses som företagare eller som anställd i försäkringens mening. Om vår utredning visar att du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då omfattas du av reglerna för företagare.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din självständighet behöver vi en kopia på avtalet mellan dig och uppdragsgivaren och en kopia på avtalet mellan dig och egenanställningsföretaget.

Läs om reglerna för företagare och egenanställningsföretag.

Läs om reglerna för uppdragstagare.

Ideell förening

En ideell förening är en verksamhet utan vinstsyfte som har ett ideellt ändamål eller som bedriver ideell verksamhet. Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten och inte för medlemmarnas ekonomiska intressen. 

En del ideella föreningar bedriver näringsverksamhet. Om du är verksam medlem i en ideell förening som bedriver näringsverksamhet och om du också har ett väsentligt inflytande som styrelseledamot eller firmatecknare, är du företagare i försäkringens mening. Då krävs att föreningens verksamhet upphör eller att du skiljer dig helt från föreningen för att du ska ha rätt till ersättning.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte, vilken typ av verksamhet som bedrivs och din roll i föreningen genom att bland annat titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

Om du är engagerad i en ideell förening som inte bedriver näringsverksamhet påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge du inte utför avlönat arbete eller blir hindrad att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang.

Ekonomisk förening

Om du är verksam i en ekonomisk förening kan ditt engagemang räknas som arbete i form av näringsverksamhet.

För att kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte och din roll i föreningen genom att titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

  • Uppdaterad: 1 januari 2019

Prata med våra specialister

Om du är kulturarbetare eller arbetsgivare inom kulturområdet får du gärna höra av dig till vår kultursektion. Telefontiderna är 9-12 och 13-15 varje vardag. 

0770-77 77 88