Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Information om behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och för att utreda samt betala ut arbetslöshetsersättning. Det gör vi med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag.

A-kassor är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när arbetslöshetsersättning betalas ut innebär också att vi gör kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassorna kan även ha andra skyldigheter som gör att vi t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller meddelar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och det ingår som ett led i vår myndighetsutövning.

Vi kan också behandla personuppgifter för att vi vill förbättra vår verksamhet och service. Därför kan vi be dig att delta i medlemsundersökningar eller i vissa fall spela in telefonsamtal i utbildningssyfte. Dessa behandlingar baseras på en intresseavvägning.

Vi är också skyldiga att leva upp till rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, det gör att vi behöver spara uppgifter om ekonomiska transaktioner, exempelvis betalning av medlemsavgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag och med stöd av rättsliga skyldigheter lämnar vi ut personuppgifter:

 • Till andra a-kassor. Om du säger upp ditt medlemskap och blir medlem i en annan a-kassa lämnas uppgift om ditt medlemskap. Söker du arbetslöshetsersättning lämnas även uppgifter om hur villkoren för din ersättning har sett ut [se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF].
 • Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du har rätt till arbetslöshetsersättning och i vilken omfattning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för arbetslöshetsersättning och om det betalats ut arbetslöshetsersättning [se 48 d § ALF och 24 § FALF].
 • Till Pensionsmyndigheten lämnas uppgifter om under vilken tid du fått arbetslöshetsersättning, antal dagar med arbetslöshetsersättning och med vilka belopp du har fått ersättning [se 48 d § ALF och 24 a § FALF].
 • Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt arbetslöshetsersättning [se 48 b § ALF och 21 § FALF].
 • Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du har rätt till arbetslöshetsersättning samt i vilket omfattning och om utbetalningar görs. [se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen].
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar vi uppgifter angående ärenden som överklagats.
 • Till Justitieombudsmannen och vid klagomål på vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt/dina ärenden.
 • Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd p.g.a. av vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt /dina ärenden.
 • Till Brottsförebyggande rådet lämnar vi ut uppgifter i enskilda ärenden för statistiska ändamål.
 • Till Riksrevisionen lämnar vi ut uppgifter för deras granskningar. 
 • Till Swedbank lämnar vi uppgifter för att kunna betala ut din arbetslöshetsersättning.

Från vilka andra kan vi få uppgifter om dig

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag.

 • Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen [48a § ALF och 20 § FALF].
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan [48c § ALF och 22 § FALF].
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten [48c § ALF och 22a § FALF].
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) [48c § ALF och 23 § FALF].
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din tidigare a-kassa [48e § ALF och 25a § FALF].
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN och Arbetsförmedlingen är skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalts med ett felaktigt eller för högt belopp.
 • Om du ansöker om att söka arbete i ett annat EU-land fattar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen - IAF - beslut i frågan, som sedan förs över till oss. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på Arbetsförmedlingen i det aktuella EU-landet.
 • Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som vi använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbetsgivare är skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg [47 § ALF].

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas till dig både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas hos oss (ett så kallat registerutdrag). Det finns också tillfällen när särskild information ska lämnas, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Det finns en rätt att begära att personuppgifter ska raderas.

Rätten är inte ovillkorlig och det finns undantag, till exempel om behandlingen är ett led i vår myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet.

När begränsningen upphör får du information om det.

Rätt att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana situationer får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns ett tvingande berättigat skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Den som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den/de som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och profilering.

Begära registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Blankett för att begära registerutdrag (pdf)

 • Uppdaterad: 16 december 2018