Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Företagares rätt till a-kassa

Du kanske inte ser dig själv som företagare men om du till exempel tar uppdrag, arbetar i närståendes företag eller sitter i en styrelse kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. 

Du kan ändå precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Om du blir arbetslös utreder vi vad som gäller för dig.

Är du företagare eller inte?

Om du på något sätt är engagerad i en näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över kan du betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Oavsett vilken företagsform du är verksam i, eller om du bedriver näringsverksamhet utan att ha ett inregistrerat företag, behöver vi utreda om du är företagare eller inte för att kunna fatta rätt beslut om din ersättning. Det betyder att vi kan behöva fler underlag från dig om du söker a-kassa. 

Så räknar vi ut ersättningen för den som är företagare

Du som är företagare i försäkringens mening får själv styrka din arbetade tid och dina inkomstuppgifter när vi ska räkna fram din ersättning vid arbetslöshet. Det är viktigt att du redovisar all tid du har arbetat i ditt företag, även tid som du inte har fått betalt för.

Vi räknar fram hur mycket du har arbetat i genomsnitt per vecka före arbetslösheten. Har du arbetat 40 timmar eller mer under en månad räknar vi också in tid med sjuklön, sjukpenning och föräldrapenning. 

Vi beräknar din genomsnittliga inkomst på din inkomst från företaget enligt det senaste beslutet om slutlig skatt. I vissa fall kan vi bortse från det senaste beslutet om slutlig skatt och istället räkna fram ett genomsnitt av företagets inkomster de två föregående inkomståren. Vi väljer det som är mest förmånligt för dig.

Arbetslös företagare

Det finns ingen möjlighet att kombinera ersättning från a-kassan med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att ersättningen från a-kassan inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. 

Om du har företag på heltid

Om du har haft eget företag som huvudsaklig sysselsättning måste du räknas som arbetslös i försäkringens mening innan du kan få a-kassa. Det gör du om varken du eller någon annan är verksam i företaget. Du intygar själv från och med när det inte längre pågår någon verksamhet i företaget.

Du kan göra ett uppehåll i företaget och få a-kassa när du har intygat att det inte längre pågår någon verksamhet. Om du återupptar verksamheten i företaget behöver det ha gått minst fem år innan du kan göra ett nytt uppehåll. 

Om det har gått mindre än fem år behöver du helt skilja dig från verksamheten. Detsamma gäller om ni har varit flera i företaget och någon annan fortsätter att arbeta i företaget efter att du har blivit arbetslös. 

Du ses som helt skild från verksamheten när du

 • inte äger din del i företaget och inte längre är registrerad för F-skatt och moms
 • inte arbetar i företaget
 • inte har väsentligt inflytande över företaget.

Tillfälliga regler för uppehåll i företag

Riksdagen har beslutat om ett par tillfälliga regler för uppehåll i verksamheten för dig med eget företag. Reglerna innebär att du kan lägga din verksamhet vilande upprepade gånger under perioden januari 2020 till och med december 2023. 

De tillfälliga reglerna innebär också att du som företagare kan vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande näringsverksamhet och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Du kan marknadsföra din verksamhet utan att förlora din rätt till ersättning om syftet med marknadsföringen är att senare kunna återuppta verksamheten.

Det betyder att du till exempel kan ha kund- eller leverantörskontakter, uppdatera webbplatsen eller sociala medier.  Du kan inte ha någon pågående försäljning av varor eller tjänster via webbshop eller liknande, och du kan inte heller arbeta med offerter eller andra förberedelser inför uppdrag. Om du gör det anser vi att du har återupptagit din verksamhet, då behöver du lägga verksamheten vilande på nytt för att kunna få ersättning igen. 

Varför upphör företaget?

Om du upphör med ditt företag vill vi veta orsaken till det. Utan giltig anledning blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar eftersom du då anses ha orsakat din egen arbetslöshet i likhet med den som säger upp sig från en anställning. För att inte bli avstängd behöver du ha giltiga skäl i försäkringens mening.

 • Dålig lönsamhet
  Om du inte har haft en rimlig försörjning från verksamheten kan du ha giltigt skäl att upphöra med företaget. Om din årsinkomst har varit lägre än fyra prisbasbelopp räknas det som dålig lönsamhet.
 • Förväntad dålig lönsamhet - arbetsbrist
  Om den enda kund du har haft skulle säga upp avtalet och det saknas nya uppdrag har du giltig anledning att upphöra med sin verksamhet.
 • Hälsoskäl
  Om du på grund av hälsoskäl inte längre kan fortsätta med verksamheten kan det vara giltiga skäl till att upphöra med företaget. 

Oavsett varför du väljer att upphöra med det egna företaget behöver du styrka din skäl när vi ska utreda om du ska bli avstängd från ersättning.

Kombinera företag och a-kassa

För dig som har kombinerat eget företag med en anställning kan det vara möjligt att få fortsätta med den egna verksamheten om du blir av med anställningen.

Om du har företag vid sidan om heltidsarbete 

Om du har haft ditt företag samtidigt som du har haft ett heltidsjobb kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med ditt företag om du skulle bli av med din anställning. Då beslutar vi att det är ett godkänt extraarbete.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha haft heltidsjobb och samtidigt arbetat i företaget under minst tolv månader, och
 • du ska ha visat att företaget inte hindrar dig från att ta en heltidsanställning.

Vi räknar fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat i företaget före arbetslösheten och du får inte börja arbeta mer i företaget under arbetslösheten än tidigare. Om du bestämmer dig för att arbeta mer än vad vi har beslutat har du inte längre rätt till ersättning från oss.

Om du har tjänat mer än 3 060 kronor i genomsnitt i veckan i ditt företag kommer vi att dra av det överstigande beloppet från den ersättning du får per dag från oss.

Ett företag som blir godkänt som extraarbete påverkar inte din ersättning och du ska inte redovisa arbetet på tidrapporterna. 

Företag vid sidan om deltidsarbete 

Om du har kombinerat eget företag med att arbeta deltid kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med verksamheten under arbetslösheten. Då beslutar vi att det är ett godkänt deltidsföretag.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha arbetat i företaget max 10 timmar per vecka,
 • du ska ha haft deltidsarbete där du har arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka,
 • du ska haft företaget och deltidsarbete i minst sex månader före arbetslösheten, och
 • du får inte ha tjänat mer än 3 600 kronor i genomsnitt per vecka i företaget. 

Vi räknar fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat i företaget före arbetslösheten och du får inte börja arbeta mer i företaget under arbetslösheten än tidigare. Om du bestämmer dig för att arbeta mer än vad vi har beslutat har du inte längre rätt till ersättning från oss.

Om vi beslutar att ditt företag är ett godkänt deltidsföretag ska du redovisa arbetet i företaget på tidrapporterna. Du kan som längst kombinera deltidsföretag och a-kassa i 60 veckor under en ersättningsperiod.

Arbete i närståendes företag

Om du har bedrivit en verksamhet gemensamt med någon i din familj kan du i vissa fall räknas som företagare. Om du enbart har varit anställd i din familjs företag är du inte företagare i försäkringens mening. 

Vi behöver utreda om du har bedrivit näringsverksamhet och har haft ett väsentligt inflytande över verksamheten för att kunna avgöra om du ska betraktas som företagare.

Företag som du inte arbetar i 

Företag som du inte arbetar i behöver inte vara något hinder för din rätt till ersättning från a-kassan. 

Om du har ett företag får varken du eller någon annan vara verksam i det om du har a-kassa. Det innebär bland annat att du inte får göra inköp, leta kunder eller marknadsföra verksamheten. Om du eller någon annan börjar arbeta i företaget har du inte rätt till a-kassa längre.

Det är viktigt att du informerar oss om hur det ser ut för dig när du söker ersättning så att vi kan ge dig rätt information om vad som gäller.

Egenanställningsföretag

Om du tar uppdrag och fakturerar genom egenanställningsföretag som Frilans Finans eller Cool Company utreder vi om du ska ses som företagare eller som anställd i försäkringens mening. 

Om vår utredning visar att du är en självständig uppdragstagare betraktar vi dig som företagare. Då omfattas du av reglerna för företagare trots att du inte har ett eget företag.

Läs mer om uppdragstagare: Särskilda yrken och uppdrag.

Jord- och skogsbruk

Enligt arbetslöshetsförsäkringen är du som bedriver jord- eller skogsbruk företagare. För att kunna avgöra om du bedriver näringsverksamhet på din jord- eller skogbruksfastighet behöver vi veta om du arbetar i jord- eller skogsbruket, om du har djur på gården och om ditt jord- eller skogsbruk skulle hindra dig från att arbeta heltid med något annat. 

Om du bor på gården utan att bedriva någon verksamhet påverkar det inte din rätt till ersättning från a-kassan. Detsamma gäller om du säljer skog på rot.

 • Uppdaterad: 13 januari 2023
Stäng

Du har valt att inte acceptera cookies för marknadsföring och vi kan därför inte visa innehållet i det här blocket.

Ändra cookies-inställningar

Hur funkar a-kassan för mig som har ett företag?

Anette Ben Naceur, försäkringsansvarig på Unionens a-kassa, besvarar de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor och svar

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns ingen möjlighet att kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att arbetslöshetsersättning inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag.

Om du upphör med din verksamhet, tillfälligt eller definitivt, på grund av att du anser att den inte är lönsam, prövar vi om du har haft giltig anledning att upphöra med verksamheten i arbetslöshetsförsäkringens mening. Vi prövar då om verksamheten har gett en rimlig försörjning. Om du inte har haft en giltig anledning att upphöra med verksamheten blir du avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar.

Om du har blivit arbetslös och i huvudsak jobbat i ditt egna företag, baseras ersättningen på den inkomst du haft från företaget.

Ersättningen baseras antingen på inkomsten från företaget enligt det senaste beslutet om slutlig skatt, eller på ett genomsnitt av inkomsterna från företaget från de två åren före det senaste beskattningsåret, beroende på vilket som ger bäst resultat.

Om du har haft företaget kortare tid än 2 år och om du hade en anställningen innan dess, kan ersättningen under vissa förutsättningar baseras på anställningen.

Om du har en jord- eller skogsbruksfastighet och ska söka ersättning från oss fyller du i e-tjänsten Frågor för jordbruk, skogsbruk och fastigheter på Mina sidor. Sedan kommer vi att utreda om du anses som företagare eller inte på grund av ditt delägarskap i skogsfastigheten. 

 
Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss så skickar vi  en blankett till dig.

Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns ingen möjlighet att kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare.

För att du ska betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. 

Alla frågor och svar