Hobbyverksamhet och ideell förening

En hobbyverksamhet eller ett engagemang i en ideell förening kan påverka din rätt till ersättning. Vi behöver alltid utreda vad som gäller för dig.

Hobbyverksamhet

Har du ett fritidsintresse som du tycker är en hobby och som du har inkomster från? Enligt våra regler kan din hobby ses som näringsverksamhet, därför måste vi alltid utreda vad som gäller för dig.

Om vi bedömer att din hobby är en näringsverksamhet betraktas du som företagare. Då påverkar verksamheten din rätt till ersättning från oss.

Enligt Skatteverket är hobbyverksamhet något du utövar på din fritid och som saknar vinstsyfte, även om den kan ge en viss inkomst. En sådan hobbyverksamhet påverkar inte din rätt till ersättning så länge den inte hindrar dig från att söka och ta arbete.

Om din verksamhet saknar vinstsyfte och Skatteverket betraktar den som en hobby gör vi som regel ingen annan bedömning.

Ideell förening

En ideell förening är en verksamhet utan vinstsyfte som har ett ideellt ändamål eller som bedriver ideell verksamhet. Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten och inte för medlemmarnas ekonomiska intressen. Ideella föreningar kan vara idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar där eventuell vinst går direkt tillbaka till föreningen.

En del ideella föreningar bedriver näringsverksamhet. Om du är verksam medlem i en ideell förening som bedriver näringsverksamhet och om du också har ett väsentligt inflytande som styrelseledamot eller firmatecknare, är du företagare i försäkringens mening. Då krävs att föreningens verksamhet upphör eller att du skiljer dig helt från föreningen för att du ska ha rätt till ersättning.

För att vi ska kunna avgöra vad som gäller för dig utreder vi föreningens syfte, vilken typ av verksamhet som bedrivs och din roll i föreningen genom att bland annat titta på föreningens stadgar och det senaste årsmötesprotokollet.

Om du är engagerad i en ideell förening som inte bedriver näringsverksamhet påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge du inte utför avlönat arbete eller blir hindrad att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024