Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Information om behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och för att utreda samt betala ut arbetslöshetsersättning. Det gör vi med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag.

A-kassor är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Denmyndighetsutövning som sker när arbetslöshetsersättning betalas ut innebär också att vi görkontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassorna kan även ha andraskyldigheter som gör att vi t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller meddelar andramyndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och det ingår som ett led ivår myndighetsutövning.

Vi kan också behandla personuppgifter för att vi vill förbättra vår verksamhet och service. Därför kan vi be dig att delta i medlemsundersökningar eller i vissa fall spela in telefonsamtal i utbildningssyfte. Dessa behandlingar baseras på en intresseavvägning.
Vi är också skyldiga att leva upp till rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, det gör att vi behöver spara uppgifter om ekonomiska transaktioner, exempelvis betalning av medlemsavgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag och med stöd av rättsliga skyldigheter lämnar vi ut personuppgifter:

 • Till andra a-kassor. Om du säger upp ditt medlemskap och blir medlem i enannan a-kassa lämnas uppgift om ditt medlemskap. Söker duarbetslöshetsersättning lämnas även uppgifter om hur villkoren för din ersättninghar sett ut [se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 §förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF].
 • Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du har rätt till arbetslöshetsersättningoch i vilken omfattning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder förarbetslöshetsersättning och om det betalats ut arbetslöshetsersättning [se 48 d §ALF och 24 § FALF].
 • Till Pensionsmyndigheten lämnas uppgifter om under vilken tid du fåttarbetslöshetsersättning, antal dagar med arbetslöshetsersättning och med vilkabelopp du har fått ersättning. [se 48 d § ALF och 24 a § FALF].
 • Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar,rätten till och omfattningen av fortsatt arbetslöshetsersättning [se 48 b § ALF och21 § FALF].
 • Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du har rätt tillarbetslöshetsersättning samt i vilket omfattning och om utbetalningar görs. [senärmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975)om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen].
 • Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar som du fåttarbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning [se 4 kap. 15 §utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF]. Vid indrivning avarbetslöshetsersättning som har betalats ut felaktigt kan vi komma vända oss tillKronofogden.
 • Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning förframställning av statistik [se 94 b § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAKoch 7 § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo].
 • Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centralastudiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andraarbetslöshetskassor lämnas upplysning om det finns anledning att anta att enekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andraorganisationens verksamhet [Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vidfelaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
 • Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnasuppgifter om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen ominkomstgrundad ålderspension [se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674)om inkomstgrundad ålderspension].
 • Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven arbetslöshetsersättning ochränteutgifter [jfr. 15 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244), SFL].
 • Enligt bidragsbrottslagen är vi skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott tillPolismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomålbegära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolenlämnar vi uppgifter angående ärenden som överklagats.
 • Till Justitieombudsmannen och vid klagomål på vår handläggning, lämnar vi utuppgifter i ditt/dina ärenden.
 • Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd p.g.a. av vårhandläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt /dina ärenden.
 • Till Brottsförebyggande rådet lämnar vi ut uppgifter i enskilda ärenden förstatistiska ändamål.
 • Till Riksrevisionen lämnar vi ut uppgifter för deras granskningar.
 • Till Swedbank lämnar vi uppgifter för att kunna betala ut dinarbetslöshetsersättning

Från vilka andra kan vi få uppgifter om dig

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag.

 • Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift ometableringsersättning från Arbetsförmedlingen (48a § ALF och 20 § FALF).
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan (48c § ALF och 22 §FALF).
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten (48c § ALF och 22a §FALF).
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden - CSN -(48c § ALF och 23 § FALF).
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nyaa-kassa in vissa uppgifter från din tidigare a-kassa (48e § ALF och 25a § FALF).
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket,Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen ärskyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betaltsmed ett felaktigt eller för högt belopp.
 • Om du ansöker om att söka arbete i ett annat EU-land fattar Inspektionen förarbetslöshetsförsäkringen - IAF - beslut i frågan, som sedan förs över till oss. Om du sedansöker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan påArbetsförmedlingen i det aktuella EU-landet.
 • Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuellabetalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som vianvänder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbetsgivare är skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg (47 § ALF).

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas till dig både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informerad dig om vilka personuppgifter som behandlas hos oss (ett så kallat registerutdrag). Det finns också tillfällen när särskild information ska lämnas, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända sig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Det finns en rätt att begära att personuppgifter ska raderas.

Rätten är inte ovillkorlig och det finns undantag t.ex. om behandlingen är ett led i vår myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om den du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen förmyndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skälsom väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet.

När begränsningen upphör får du information om det.

Rätt att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot den vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana situationer får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns ett tvingande berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Den som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den/de som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och profilering.

 • Uppdaterad: 16 december 2018