Information om behandling av personuppgifter

Illustration av ett hänglås med nyckel - GDPRVi har många uppgifter om dig som är medlem hos oss. För att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks, måste vi följa lagar och regler för hur vi får behandla dessa uppgifter. Här kan du läsa vad som gäller och vilka rättigheter du har.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

A-kassorna är föreningar som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. Vi gör detta huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i vår myndighetsutövning, ett allmänt intresse eller för att vi har rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c).

I enstaka fall kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig (6.1.a). Exempelvis om du vill att vi lämnar ut uppgifter om dig till trygghetsorganisationer. När vi använder samtycke som rättslig grund informerar vi dig om det i samband med att vi ber om ditt samtycke.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Information och rådgivning
 • Hantera inträden, pågående medlemskap och utträden
 • Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning
 • Kontrollarbete och för att förhindra felaktiga utbetalningar
 • Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det
 • Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet
 • Utveckla verksamheten och servicen till dig som medlem
 • Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt
 • Statistik och forskning

Information och rådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna informera och ge råd kring medlemskap i en a-kassa och när du har frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Till exempel när du ringer, besöker vår webbplats eller skickar e-post till oss behandlas dina personuppgifter. Det kan gälla specifik information om just ditt ärende eller generell information.

Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter i samband med behandlingen ovan är myndighetsutövning och allmänt intresse.

Hantera inträden, pågående medlemskap och utträden

När du vill bli medlem hos oss och under din medlemskapstid behöver vi behandla personuppgifter om dig. När du ansöker om medlemskap hos oss kommer dina personuppgifter registreras i vårt medlemssystem. Vi har en skyldighet att ha ett register över våra medlemmar. I och med din ansökan om medlemskap kontrollerar vi att du inte redan är medlem i en annan a-kassa. Vi behöver också behandla dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgiften samt bokföra inbetalda medlemsavgifter. När medlemskapet hos oss upphör automatiskt eller du väljer att avsluta medlemskapet behöver vi även behandla personuppgifter.

Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter i samband med behandlingen ovan är myndighetsutövning och för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen om medlemskapet gör vi det med stöd av lag.

Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning

Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kommer vi behöva behandla dina personuppgifter för att utreda om du har rätt till ersättning. Du ansöker om ersättning via Mina sidor och vi hanterar ditt ärende i Våra sidor. Arbetsgivarintyg kan behandlas i tjänsten arbetsgivarintyg.nu om din arbetsgivare använder den tjänsten. Under utredningen inhämtar vi uppgifter från andra än dig som medlem, se vidare i Bilaga 3: Från vem får vi uppgifter.

Om du blir beviljad ersättning kommer vi också behandla dina uppgifter för att betala ut den.

Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är myndighetsutövning. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen för rätten till ersättning gör vi det med stöd av lag.

Kontrollarbete och förhindra felaktiga utbetalningar

I vårt uppdrag ingår kontrollarbete som ett led i att förhindra att felaktiga utbetalningar görs. Vi har tekniska kontroller som är inbyggda i våra system och utför även kontroller enligt manuella rutiner.

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse. Om känsliga personuppgifter behandlas i kontrollarbetet gör vi det med stöd av lag.

Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det

Ersättning kan av olika anledningar betalas ut felaktigt. Det kan till exempel bero på att du lämnar felaktiga uppgifter till oss eller att det blir fel av någon annan orsak. Vi återkräver felaktigt utbetald ersättning och måste i utredningen behandla dina personuppgifter. Under utredningen kan vi inhämta uppgifter från annan än dig som medlem, till exempel din arbetsgivare, se vidare i Bilaga 3: Från vem får vi uppgifter.

Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är myndighetsutövning. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen för att återkräva ersättning gör vi det med stöd av lag.

Fordran hanterar vi enligt inkassolagen och god inkassosed. Dina personuppgifter behandlas i skuldhanteringen, till exempel vid upprättandet av en avbetalningsplan eller vid indrivning av fordran hos Kronofogdemyndigheten.

Vår rättsliga grund för skuldhanteringen är myndighetsutövning och fullgörande av rättslig förpliktelse.

Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet

Vi måste, för att kunna följa lagar och regler i vår verksamhet, behandla dina personuppgifter. Följande exempel kan nämnas:

 • Ha ett medlemsregister
 • Bokföra medlemsavgifter
 • Skicka uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket
 • Dokumentera incidenter och anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten i vissa fall Vår rättsliga grund för att genomföra dessa behandlingar är att fullgöra rättslig förpliktelse.

Utveckla verksamheten och servicen till dig som medlem

Vi strävar ständigt efter att bli bättre. Vi vill att vår verksamhet ska leva upp till en god förvaltning och hög service till dig som medlem. Vi vill också utveckla vår verksamhet till att bli mer effektiv och rättssäker. För att kunna bli bättre behöver vi bland annat göra analyser baserat på medlemsuppgifter och ärendeuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter i utvecklingen. I utvecklingsarbetet använder vi ofta pseudonymiserade eller anonymiserade personuppgifter som inte går att koppla ihop med dig som person utan att ha tillgång till information som bara finns bara hos oss.

Exempel på utvecklingsarbete kan vara att vi:

 • Ber dig delta i medlemsundersökningar
 • Genomför interngranskningar
 • Genomför internutbildningar
 • Analyserar data på webben för att kunna anpassa och förbättra informationen
 • Analyserar ärendedata för att leda och fördela arbete Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är allmänt

Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att förbättra och anpassa våra system för att få säkrare och mer effektiva lösningar. Vi behöver också anpassa våra system vid lagändringar. Vi behöver då utveckla och testa systemen så att dessa fungerar på ett korrekt och säkert sätt. Det gäller för såväl befintliga system som vid införande av nya.

Rättslig grund för behandlingarna ovan är allmänt intresse och fullgörande av rättslig förpliktelse.

Statistik och forskning

Vi behandlar personuppgifter för att få fram statistik. Vissa statistikuppgifter är vi enligt lag skyldiga att ha samt lämna vidare till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och till Statistiska centralbyrån. Vi tar också fram statistikuppgifter för att leda och fördela arbetet. Det gör vi utifrån vårt uppdrag att arbeta rättssäkert och effektivt.

Vi bedriver ingen egen forskning men lämnar ibland ut personuppgifter för forskning på arbetslöshetsförsäkringens område. Det är viktigt för oss att främja forskning inom vårt område. Om vi inte har en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna gör vi alltid en prövning innan uppgifterna lämnas ut för forskning.

Ändamålen och de rättsliga grunderna vi har för att behandla personuppgifter i samband med statistik och forskning är samma som för de ursprungliga behandlingarna.

Lagringstid

De personuppgifter vi behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att vi ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för oss att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall och kan regleras i föreskrift från Riksarkivet. Även andra lagar, till exempel bokföringslagen (1999:1078) ställer krav på att vi ska spara uppgifter viss tid.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Ändamål och rättslig grund
Vem får vi lämna personuppgifter till?
Vi lämnar i förekommande fall ut personuppgifter till följande mottagare:

1. Din nya a-kassa


När du söker medlemskap i en ny a-kassa för vi över uppgifterna om ditt medlemskap. Om du söker ersättning från den nya a-kassan för vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss. Vi lämnar följande uppgifter:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • vilket datum du senast inträtt i a-kassan och från vilket datum du har ett obrutet medlemskap i a-kassan,
 • vilket datum du utträtt ur a-kassan och orsaken till utträdet,vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
 • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd genomsnittlig inkomst per dag, ersättning per dag och genomsnittlig arbetstid,
 • påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 • antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
 • antalet förbrukade deltidsveckor,
 • beslut om godkänd bisyssla samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
 • beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet,
 • beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med vissa studier och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 • beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning,
 • senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 • beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades.
Se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, 25 a § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF och 34 § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK.

2. Arbetsförmedlingen


När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Arbetsförmedlingen:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter,
 • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
 • om du har varnats eller stängts av från rätt till ersättning,
 • beslut som vi fattat med anledning av ett meddelande från Arbetsförmedlingen,
 • beslut om godkänd bisyssla
 • beslut om att du i vissa fall har rätt till ersättning samtidigt som du studerar.
Se 48 b § ALF och 21 § FALF.

3. Försäkringskassan


När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Försäkringskassan:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • om du inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
 • vilken dag ersättningsperioden börjar,
 • om du uppgett att du haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag,
 • om du uppgett att du varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
 • om du lämnat in en ansökan om ersättning för en viss dag,
 • senaste kalendervecka som ersättning betalats ut för,
 • din uppgivna genomsnittliga arbetstid,
 • uppgiven arbetsmöjlighet samt från och med vilken dag det gäller,
 • beräknad ersättning per dag som lämnas eller skulle ha lämnats samt om ersättningen per dag beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats,
 • antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
 • med vilket belopp du fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt,
 • om du fått din arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension, och/li>
 • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum.
Se 48 d § ALF och 24 § FALF.

4. Skatteverket


När du har ersättning från oss lämnar vi kontrolluppgift för ränteutgifter och arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Det innebär att vi redovisar utbetalningar och skatteavdrag månadsvis.Vi lämnar även kontrolluppgift för betald medlemsavgift, om du inte aktivt valt att en sådan inte ska lämnas till Skatteverket.

Se 18 kap 1 §, 22 kap 27 § och 26 kap skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.

5. Pensionsmyndigheten


När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämna uppgifter till Pensionsmyndigheten.
 • Namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket belopp som ersättning lämnats.
Se 48 d § ALF och 24 a § FALF.

6. Centrala studiestödsnämnden


När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämnar vi följande uppgifter till CSN:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats
 • hans eller hennes normalarbetstid
 • antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar, och
 • om han eller hon inte har rätt till ersättning Se 48 d § ALF, 25 § FALF

7. Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol


Om Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det lämnar vi uppgifter om dig som är ärenden om allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Se 110 kap. 32 § Socialförsäkringsbalk (2010:110)

8. Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen


För att du ska kunna ta del av tilläggsförsäkringar och dylikt lämnar vi uppgifter om din ersättningsrätt till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen. Vi gör endast detta om du samtycker till utlämnandet.

9. EU- eller EES-land


Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om du har sökt ersättning vid arbetslöshet i ett annat medlemsland.

Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats ut i annat EU- eller EES-land.

10. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)


Vi ska på begäran samarbeta med IMY och kan i samband med det komma att behöva lämna ut personuppgifter.

Se artikel 31 och 33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddsförordningen.

11. Swedbank


När du får ersättning från oss lämnar vi ditt personnummer eller samordningsnummer samt belopp till Swedbank så att de kan betala ut din ersättning. All arbetslöshetsersättning betalas ut via Swedbank och detta sker med stöd av avtal.

12. Kronofogdemyndigheten


Om du har ersättning från oss och Kronofogdemyndigheten har ett utmätningsärende som gäller dig är vi skyldiga att lämna följande uppgifter till dem:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att vi har fått en ansökan om ersättning från dig,hur mycket ersättning vi betalar ut till dig,
 • datum för utbetalning av ersättning,
 • din ersättning per dag och hur mycket skatt vi drar på din ersättning, och
 • antal ersättningsdagar som återstår av din ersättningsperiod.
Se 4 kap 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF.

Om vi har betalat ut ersättning till dig felaktigt, det vill säga ersättning du inte har rätt till, och du inte betalar tillbaka ersättningen, kan vi vända oss till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det kan även hända att vi vänder oss till allmän domstol för att få en fordran fastställd där tingsrätten är första instans.

13. Kommunernas socialnämnder


När du har ersättning från oss kan vi komma att lämna uppgifter till din kommuns socialnämnd. Vi är då skyldiga att lämna ut följande uppgifter:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,att en ansökan om arbetslöshetsersättning lämnats in,
 • med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut,
 • vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalningen avser,
 • datum för utbetalning, och
 • beslut om avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning.
Se 11 kap 11 § socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.

14. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera


Vi lämnar dina uppgifter till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra a-kassor om vi har anledning att anta att du felaktigt har fått ett beslut om eller en utbetalning av en ekonomisk förmån i den andra organisationens verksamhet.

Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

15. Polismyndigheten


Vi är enligt bidragsbrottslag (2007:612) skyldiga att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten. Utöver det anmäler vi brott enligt Brottsbalken.

Personuppgifter som kan komma i fråga är personnummer, namn, adress, uppgifter som behövs för att anmäla händelsen.

16. Statistiska Centralbyrån


Vi lämnar uppgifter till Statistiska Centralbyrån om medlemskap och ersättning för att de ska kunna ta fram statistik. Vi ska lämna ut uppgift om:
 • Personnummer eller samordningsnummer,
 • tidpunkter för in- och utträden,
 • perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp ersättning betalats ut under medlemstiden, samt
 • vilken a-kassa du tillhör eller har tillhört.
Se 94 g § LAK och 7 a § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.

17. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF)


Om du har eller har haft ersättning från oss kan vi om IAF begär det, lämna dina uppgifter så de kan utöva tillsyn och uppföljning. Följande uppgifter ska vi lämna ut:
 • personnummer, kommun, län och a-kassans beteckning,
 • datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättningsperioden,
 • uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • beräknad genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjligheten i timmar per vecka,
 • antalet dagar med ersättning och karens,
 • antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 • utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
 • datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning,
 • datum för det senaste och tidigare inträden i a-kassan,
 • datum för det senaste utträdet ur a-kassan och orsak till utträdet,
 • land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 • försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i.
 • om du utför eller fyller i deltidsarbete,
 • om reglerna om företagares arbetslöshet tillämpas,
 • om ersättning per dag lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 • om du bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättningsperioden,
 • om du har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,
 • uppgift om studier som du bedriver under en ersättningsperiod,
 • antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med ersättningsdagar,
 • övriga beslut och omständigheter av betydelse för din rätt till arbetslöshetsersättning.
 • beslut om avstängning,
 • andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt och
 • i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till a-kassan.
Vi kan även lämna ut uppgifter om dig om du har ett pågående skadeståndsärende hos IAF.
Se 90 § LAK, 5 och 7 §§ LAKFo samt Justitiekanslerns beslut med diarienummer: 3714-04-40.

18. Förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen


När du överklagar ett ärende som vi har fattat beslut i lämnar vi uppgifterna vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

19. Justitieombudsmannen (JO)


Om du gör en JO-anmälan för att du anser att du har blivit felaktigt behandlad av oss skickar vi dina uppgifter till Justitieombudsmannen.

Vi ska lämna de upplysningar och yttranden som en ombudsman begär.

Se 13 kap. 6 § Regeringsformen (1974:152), RF.

20. Justitiekanslern (JK)


Om du gör en anmälan till JK för att du har ett skadeståndsanspråk eller lämnar ett klagomål på vår handläggning skickar vi de uppgifter om dig som begärs till Justitiekanslern.

Se 3 och 10 §§ lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och 3 § förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.

21. Riksrevisionen


Vi lämnar uppgifter till Riksrevisionen vid dess granskningar.

Se 2 § lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet med mera.

22. Medlemsundersökningsföretag


Vi lämnar uppgifter till företag som genomför medlemsundersökningar för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Vi gör detta med stöd av att vårt uppdrag är av allmänt intresse och att det därför är av vikt att vi vet att vi utför uppdraget korrekt. Uppgifter vi lämnar är:
 • Namn
 • KönÅlder
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Medlemstid
 • Ersättningsperiod
 • Senaste utbetalning

23. Tolk eller översättare


Vi lämnar ut uppgifter till tolk eller översättare för att få hjälp med översättning i ett enskilt ärende om vi bedömer att det finns behov.

En översättare får del av de personuppgifter som framgår av dokumentet som ska översättas. En tolk tar del av de personuppgifter som framkommer vid tolkningstillfället.

Se 13 § förvaltningslagen (2017:900).
Från vem kan vi få personuppgifter?
I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig när du ansöker om medlemskap eller ersättning. När vi enligt lag får och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning kan vi hämta följande uppgifter.

1. Din tidigare a-kassa


När du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med hos oss hämtar vi vissa uppgifter från din gamla a-kassa. Det är uppgifter om ditt medlemskap. Om du söker ersättning hos oss tar vi också emot ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos den tidigare a-kassan. Vi hämtar följande uppgifter:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • vilket datum du senast inträtt i a-kassan och från vilket datum du har ett obrutet medlemskap i a-kassan,
 • vilket datum du utträtt ur a-kassan och orsaken till utträdet,
 • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
 • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd genomsnittlig inkomst per dag, ersättning per dag och genomsnittlig arbetstid,
 • påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 • antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
 • antalet förbrukade deltidsveckor,
 • beslut om godkänd bisyssla samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
 • beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet,
 • beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med vissa studier och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 • beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning,
 • senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 • beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades.
Se 48 e § ALF och 25 a § FALF.

2. Intygsgivare till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare


Vanligtvis begär vi uppgifter direkt från dig. Ibland behöver vi kontakta intygsgivaren, exempelvis din arbetsgivare, för att hämta in uppgifter, till exempel om något intyg saknar information, är missvisande eller om det finns frågetecken om informationen. Vi informerar alltid dig om vi hämtar uppgifter från någon annan än dig.

Se 47 § ALF samt 6 och 25 §§ förvaltningslag (2017:900).

3. Arbetsförmedlingen


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du är registrerad som arbetssökande, deltar i program eller avbrutit ett program från Arbetsförmedlingen. Vi får följande uppgifter:
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • från och med vilken dag du är anmäld eller avanmäld på arbetsförmedlingen,
 • vilket arbetsmarknadspolitiskt program du anvisats till, omfattningen och tidsperioden för programmet,
 • om du avbrutit programmet. Se 48 a § ALF och 20 § FALF.

4. Försäkringskassan

 • När du söker och får ersättning från oss får vi uppgifter om ersättning eller annat stöd som Försäkringskassan betalt ut och för vilka perioder. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 • vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 • antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut,
 • vilket belopp som har betalats ut, och
 • om ett beslut ändrats.
 • uppgift om dina barns födelsedatum för att kunna beslut om eventuell förlängning av ersättningsperioden.
Se 48 c § ALF och 22 § FALF.

5. Skatteverket


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om din inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas så att vi ska kunna beräkna och kontrollera din ersättning från oss. De uppgifter vi får är:
 • uppgift från arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration,
 • identifikationsuppgifter för den som lämnar kontrolluppgift och dig och
 • uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.
Se 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

6. Pensionsmyndigheten


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten:
 • Namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att du lämnat in ansökan om pension eller annan förmån,
 • vilken pension eller förmån som beviljats
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån betalas eller har betalats ut
 • omfattningen av inkomstgrundad ålderspension
 • vilket belopp som betalats ut, och
 • om beslut ändrats, ochom uttag av pension har återkallats. Se 48 c § ALF och 22 a § FALF.

7. Centrala Studiestödsnämnden


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du har sökt eller beviljats studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN):
 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
 • för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,
 • vilket studiestöd som har beviljats,
 • omfattningen av studiestödet,
 • vilket studiestöd som har betalats ut,
 • för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och
 • om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd. Se 48 c § ALF och 23 § FALF.

8. Kronofogdemyndigheten


När du har ersättning från oss får vi uppgifter om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Vi använder även uppgifter för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed. Uppgifter som vi får:
 • exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,
 • utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
 • skuldsanering och F-skuldsanering, och
 • redovisning av verkställighetsuppdraget.
Se 12 § förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

9. EU- eller EES-land


Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fattar beslut om du får söka arbete i en annan EU- stat samtidigt som du har ersättning från oss. Beslutet överförs till oss och om du söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

Vi hämtar uppgifter om försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder när du söker ersättning hos oss.

Vi kan hämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats i annat EU- eller EES- land.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

10. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera


Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.

11. Statens personadressregister, SPAR


Vi hämtar dina folkbokföringsuppgifter från SPAR för att vi ska ha aktuella uppgifter om dig.
Dina rättigheter

Rätt till information


Du kan begära att få information om att vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall en kopia av personuppgifterna tillsammans med annan information om behandlingen, till exempel ändamål med behandlingen, lagringstid mm. Denna rättighet kallas också för rätten till registerutdrag. Vi sammanställer och skickar registerutdrag till dig så snart som möjligt efter att vi fått din begäran, vi har i normalfallet 30 dagar på oss.

Rätt till rättelse


Om du anser att personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är av betydelse för vårt uppdrag.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)


Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är dock ingen absolut rättighet. Det finns regler som styr vårt uppdrag och hur länge vi får och ska spara personuppgifter. Dessa regler står över Dataskyddsförordningen bestämmelser. Exempel: Arkivreglerna styr hur en arbetslöshetskassa får gallra och bevara uppgifter. Trots att en person inte längre är medlem är vi skyldiga att spara vissa personuppgifter för alltid.

Rätt till begränsning av behandling


Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta är dock ingen absolut rättighet. Om vi, efter prövning, kommer fram till att behandlingen ska begränsas innebär det att uppgifterna endast får lagras.

Du har rätt att begära begränsning:
 • om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt att de ska rättas.
 • om du anser att vår behandling är olaglig och du motsätter dig att vi raderar uppgifterna.
 • om du anser att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte.
 • om du har invänt mot behandlingen för att du tycker att din rätt till privatliv väger tyngre än vårt intresse av att behandla personuppgifterna.
Begränsning ska ske under tiden vi utreder din invändning.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)


Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format för att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten gäller när vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för vissa av de personuppgifter du själv lämnat.

Vi behandlar dina uppgifter främst utifrån myndighetsutövning. Om du önskar byta arbetslöshetskassa överför vi dina personuppgifter till den enligt vår speciallagstiftning.

Rätt att göra invändningar


Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)


Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Skadestånd


Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från oss.

Automatiskt beslutfattande och profilering


Vår handläggning och vårt beslutsfattande är till viss del automatiserad:
 • Vi beviljar medlemskap automatiskt om inträdesbegäran är gjord via webben. Beslut om avslag på inträdesbegäran fattas dock av en handläggare.
 • Om Arbetsförmedlingen meddelar oss att du inte lämnat in din aktivitetsrapport i tid, i enlighet med 43 § p 2 ALF, kommer vi att automatisk kommunicera uppgifterna med dig och om det är aktuellt, automatiskt fatta beslut om att innehålla ersättningsdagar. Det slutliga beslutet fattas dock av en handläggare.
 • När du fått ett beslut om beviljad ersättning hanteras beslut om utbetalning automatiskt med dina tidrapporter som grund. Eventuella hinder för ersättning hanteras dock av en handläggare.
Alla beslut är överklagningsbara. Automatiseringen sker baserat på givna regler och rutiner. Vi använder oss inte av profilering i någon del av vår automatiserade hantering.

Frågor om personuppgifter


Unionens arbetslöshetskassa ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Vi har ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer EU:s dataskyddsförordning och annan dataskyddslagstiftning. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter går det bra att kontakta dataskyddsombud@unionensakassa.se.
 • Uppdaterad: 7 december 2023