Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker jobb hos oss eller lämnar referens

Din integritet är viktig för oss. När du söker jobb hos oss eller lämnar referens åt någon lämnar du uppgifter om dig själv i vår rekryteringstjänst. Det är vi, Unionens a-kassa, som är personuppgiftsansvarig och vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Det innebär att vi bara behandlar dina uppgifter för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, att du som registrerad har ett antal rättigheter och att vi säkerställer skydd för dina uppgifter.

Vi använder de uppgifter du lämnar för att behandla din jobbansökan. Vårt rekryteringsverktyg möjliggör en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och en effektiv bedömning av och kommunikation med dig som kandidat. I det fall du blir inbjuden till intervju kommer bokningen ske via rekryteringsverktyget. Behandlingen av de personuppgifter som du lämnar baseras på samtycke; genom att godkänna den här integritetspolicyn godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Vid en rekryteringsprocess kan behandling ske utifrån gällande rätt.

Om du lämnar referens åt någon som söker jobb hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter
så att vi kan bjuda in dig till vårt digitala stöd för referenstagning. Vår rättsliga grund för behandlingen är berättigat intresse.

Vem kan ta del av informationen och vilka personuppgifter behandlas?

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för vår personalavdelning, rekryterande personer och personalrepresentanter.

De personuppgifter vi hanterar i rekryteringsprocessen är namn, födelseår, kontaktuppgifter (e-postadress, hemadress och telefonnummer), kön, cv, personligt brev och i förekommande fall betyg. Utöver det behandlar vi de svar du ger i vårt frågeformulär. För vissa tjänster ombeds du genomföra ett arbetsprov och då behandlar vi även de uppgifterna.

Om du lämnar referens behandlar vi ditt namn och kontaktuppgifter till dig och sådant som kan framkomma i referenstagningen.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen och du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.

Hur länge sparas uppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter avslutad rekrytering.

Även om du väljer att spara dina uppgifter för framtida tjänster sparas din ansökan i 24 månader, därefter raderas de.

Dina rättigheter

Som registrerad har du en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Återta samtycke och rätt till radering

Du kan när som helst återta ditt samtycke. Vi kommer då att ta bort din ansökan och radera de personuppgifter som är kopplade till ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag.

Rätta felaktiga uppgifter

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter och information om dig.

Dataportabilitet

En av rättigheterna du har som registrerad är rätten till dataportabilitet. Tanken med dataportabilitet är att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten gäller i det fall vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för de personuppgifter du själv lämnat.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill värna dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på mejl: dataskyddsombud@unionensakassa.se eller på telefon: 0770-77 77 88.

Klagomål kring behandlingen av personuppgifter

Om du anser att Unionens a-kassa behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Vi har en visselblåsarfunktion där du anonymt kan lämna information om missförhållanden. Du kan lämna din rapport digitalt:

Rapportera


Vem kan visselblåsa?
Utöver anställda vid Unionens a-kassa omfattas till exempel våra samarbetspartners, leverantörer och förtroendevalda vid Unionens a-kassa.

Funktionen hanteras av en extern part och ska inte användas för frågor om medlemskaps- eller ansökningsärenden. Det riskerar att fördröja ditt ärende.
  • Uppdaterad: 22 april 2024