Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Information om behandling av personuppgifter

Vi har många uppgifter om dig som är medlem hos oss. För att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks, måste vi följa lagar och regler för hur vi får behandla dessa uppgifter. Här kan du läsa vad som gäller och vilka rättigheter du har.

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och för att utreda och betala ut arbetslöshetsersättning (ersättning). Det kan också handla om att vi vill förbättra vår verksamhet och service och därför ber dig att delta i en medlemsundersökning eller i vissa fall spelar in telefonsamtal i utbildningssyfte. En annan service är vår chattbot Uni där du kan ställa allmänna frågor. Dessa behandlingar baseras på en intresseavvägning.

A-kassor är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättning betalas ut innebär också att vi gör kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassorna kan även ha andra skyldigheter som gör att vi till exempel behandlar uppgifter vid skuldhantering eller meddelar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och det ingår som ett led i vår myndighetsutövning.

Vi är också skyldiga att leva upp till rättsliga förpliktelser, till exempel bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Det gör att vi behöver spara uppgifter om ekonomiska transaktioner, exempelvis betalning av medlemsavgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag och med stöd av rättsliga skyldigheter lämnar vi ut personuppgifter:

 • Till andra a-kassor. Om du säger upp ditt medlemskap och blir medlem i en annan a-kassa lämnas uppgift om ditt medlemskap. Söker du ersättning lämnas även uppgifter om hur villkoren för din ersättning har sett ut [se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF].
 • Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du har rätt till ersättning och i vilken omfattning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det betalats ut ersättning [se 48 d § ALF och 24 § FALF].
 • Till Pensionsmyndigheten lämnas uppgifter om under vilken tid du fått ersättning, antal dagar med ersättning och med vilka belopp du har fått ersättning. [se 48 d § ALF och 24 a § FALF].
 • Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt ersättning [se 48 b § ALF och 21 § FALF].
 • Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du har rätt till ersättning samt i vilket omfattning och om utbetalningar görs. [se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen].
 • Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar som du fått ersättning och utbetalning av ersättning [se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF]. Vid indrivning av ersättning som har betalats ut felaktigt kan vi komma vända oss till Kronofogden.
 • Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik [se 94 b § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo].
 • Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra arbetslöshetskassor lämnas upplysning om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet [Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
 • Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnas uppgifter om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension [se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension].
 • Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven ersättning och ränteutgifter [jfr. 15 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244), SFL].
 • Enligt bidragsbrottslagen är vi skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF), kan vid granskningar och klagomål begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar vi uppgifter angående ärenden som överklagats.
 • Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

  Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om en medlem eller en tidigare medlem ansökt om arbetslöshetsersättning i annat medlemsland. Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som utbetalas i annat EU- eller EES-land.
 • Till Justitieombudsmannen och vid klagomål på vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt eller dina ärenden.
 • Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd på grund av vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt eller dina ärenden.
 • Till Brottsförebyggande rådet lämnar vi ut uppgifter i enskilda ärenden för statistiska ändamål.
 • Till Riksrevisionen lämnar vi ut uppgifter för deras granskningar.

Utöver de uppgifter som vi lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut ersättning lämnar vi endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

 • Till Swedbank lämnar vi uppgifter för att kunna betala ut din ersättning.
 • Till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas uppgifter om din ersättningsrätt.

Från vilka andra kan vi få uppgifter om dig

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig som ansöker om medlemskap eller arbetslöshetsersättning. När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag

 • Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen [48a § ALF och 20 § FALF]
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan [48c § ALF och 22 § FALF].
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten [48c § ALF och 22a § FALF].
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från CSN [48c § ALF och 23 § FALF].
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din tidigare a-kassa [48e § ALF och 25a § FALF].
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN och Arbetsförmedlingen är skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalts med ett felaktigt eller för högt belopp.
 • Om du ansöker om att söka arbete i ett annat EU-land fattar IAF beslut i frågan, som sedan förs över till oss. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på Arbetsförmedlingen i det aktuella EU-landet.
 • Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

  Vi inhämtar uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder vid ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inhämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som utbetalas i annat EU- eller EES-land.
 • Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som vi använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbetsgivare är skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg (47 § ALF)
 • Vi använder din IP-adress för att ta emot din fråga och för att kunna leverera ett svar till dig de gånger du chattar med Uni som är vår chattbot. Detta gör vi utifrån berättigat intresse enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) artikel 6 f.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras.

Uppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas till dig både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas hos oss (ett så kallat registerutdrag). Det finns också tillfällen när särskild information ska lämnas, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Det finns en rätt att begära att personuppgifter ska raderas. 

Rätten är inte ovillkorlig och det finns undantag t.ex. om behandlingen är ett led i vår myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet.

När begränsningen upphör får du information om det.

Rätt att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana situationer får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns ett tvingande berättigat skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet

En av rättigheterna du har som registrerad är rätten till dataportabilitet. Tanken med dataportabilitet är att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten gäller i det fall vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för de personuppgifter du själv lämnat.

Rätten till dataportabilitet blir inte aktuell hos oss eftersom vi i huvudsak behandlar dina personuppgifter utifrån myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse och inte utifrån samtycke eller avtal. Om du väljer att byta till en annan a-kassa är vi skyldiga att lämna över uppgifter i ett så kallat övergångsbevis. Övergångsbeviset innehåller bland annat uppgifter om ditt medlemskap, ersättningsperioder och uppgifter om eventuella sanktioner.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Den som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de som medverkat vid behandlingen.

Frågor om personuppgifter

Unionens arbetslöshetskassa ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Vi har ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer EU:s dataskyddsförordning och annan dataskyddslagstiftning. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter går det bra att kontakta dataskyddsombud@unionensakassa.se.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vår handläggning är till viss del automatiserad, men det är alltid en handläggare som fattar beslut i ett ersättningsärende. I många av våra medlemskapsärenden är både handläggning och beslutsfattande automatiserat. Vi använder oss inte av profilering i någon del av vår automatiserade hantering.

 • Uppdaterad: 8 januari 2021