Du är här: Hem / Ersättning / Återbetalning av ersättning Lyssna

Om du har fått ersättning som du inte har rätt till

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har lämnat felaktiga uppgifter till oss blir du återbetalningsskyldig, oavsett om visste om att ersättning var felaktig eller inte. Samma sak gäller om den felaktiga ersättningen beror på att du inte har lämnat en uppgift till oss som du är skyldig att lämna. Det kan till exempel gälla om du inte meddelar oss att du har beviljats ålderspension.

Har du inte orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

Återkrav på grund av retroaktiv lön eller skadestånd

Om du har fått ersättning från a-kassan och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska ersättningen betalas tillbaka.

Räntebestämmelser

Betalas inte skulden i tid är vi skyldiga enligt lag att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653).

Om vi kommer överens om en avbetalningsplan gäller istället anståndsränta,  som är två procent högre än statens utlåningsränta.

Avgifter

Om en skuld inte betalas i tid tar vi ut en avgift på 60 kronor för att skicka en påminnelse. Om vi ska lägga upp en avbetalningsplan tar vi ut 170 kronor i uppläggningsavgift och 60 kronor per avi.

Återkravsbeslut gäller direkt

Beslut om återkrav gäller direkt, även om du begär omprövning eller om ärendet har överklagats. Det innebär att dröjsmålsränta börjar löpa om skulden inte är betald inom 30 dagar.

Om du begär omprövning, eller överklagar ett ärende, ändras räntesatsen till anståndsränta från den dag som vi får in omprövningsbegäran/överklagan (men tidigast från dag 30) tills beslut har fattats.

Vi driver inte in skulden om du begär omprövning eller överklagar ett beslut. Det gäller tills beslut har fattats i ärendet.

Befrielse från återbetalningsskyldighet

Om det finns särskilda skäl får a-kassan besluta om befrielse från återbetalningsskyldighet. Ett sådant beslut innebär att man inte behöver betala tillbaka en del av eller hela återkravsbeloppet.

Om du har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss

Om du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss om förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning, och detta skett medvetet eller av grov vårdslöshet, kan du bli utesluten ur arbetslöshetskassan eller frånkänd ersättning. Detsamma gäller om du, medvetet eller av grov vårdslöshet, låter bli att anmäla ändrade uppgifter till oss om sådant som har betydelse för rätten till ersättning.

Det är a-kassans styrelse som beslutar om uteslutning och frånkännande.

Uteslutning innebär att du inte längre är med i a-kassan. Du kan söka inträde på nytt efter en uteslutning, men du kan tidigast få ersättning efter ett år.

Frånkännande innebär att du går miste om minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. Dessutom krävs det att du förvärvsarbetar under minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen.

Du blir också skyldig att betala tillbaka det som eventuellt betalats ut felaktigt. 

Bidragsbrottslagen

Bidragsbrottslagen är riktad mot dem som gör sig skyldiga till bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av till exempel arbetslöshetsersättning. Syftet med lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och stärka tilltron till välfärdssystemet. Med lagen följer en obligatorisk skyldighet för arbetslöshetskassorna att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt